Thai | English
กำหนดการฝึกอบรม ปี 2560
(Training Courses for 2017)
ระบบขับเคลื่อน 4 ล้อ แบบ Part Time และ ระบบขับเคลื่อน 4 ล้อ แบบ Full Time (SUV)

ครั้งที่ 1 : 21-22 มกราคม
ครั้งที่ 2 : 25-26 กุมภาพันธ์
ครั้งที่ 3 : 25-26 มีนาคม
ครั้งที่ 4 : 29-30 เมษายน
ครั้งที่ 5 : 27-28 พฤษภาคม
ครั้งที่ 6 : 24-25 มิถุนายน
ครั้งที่ 7 : 29-30 กรกฎาคม
ครั้งที่ 8 : 26-27 สิงหาคม
ครั้งที่ 9 : 23-24 กันยายน

ตารางเรียนปีนี้ (2561)   หลักสูตรพื้นฐาน   หลักสูตรขั้นสูง  

ระบบขับเคลื่อน 4 ล้อ แบบ Part Time และ ระบบขับเคลื่อน 4 ล้อ แบบ Full Time (SUV)

ครั้งที่ 1 : 21-22 มกราคม
ครั้งที่ 2 : 25-26 กุมภาพันธ์
ครั้งที่ 3 : 25-26 มีนาคม
ครั้งที่ 4 : 29-30 เมษายน
ครั้งที่ 5 : 27-28 พฤษภาคม
ครั้งที่ 6 : 24-25 มิถุนายน
ครั้งที่ 7 : 22-23 กรกฎาคม
ครั้งที่ 8 : 26-27 สิงหาคม
ครั้งที่ 9 : 23-24 กันยายน

กำหนดการวันฝึกอบรม

วันเสาร์
07.30 น. ลงทะเบียนที่ปั๊ม บางจาก ถ. เพชรเกษม
08.00 น. ออกเดินทางพร้อมกัน
10.00 น. ถึงที่พัก Eden Garden Resort อ. สวนผึ้ง จ. ราชบุรี
10.15 น. เริ่มเรียนภาคทฤษฎี
12.00 น. อาหารเที่ยง
13.00 น. ออกเดินทางไปสนามทดลองขับ 4x4
14.00 น. ภาคปฏิบัติในสนามฝึก
18.00น. อาหารเย็น
19.00 น. ฟังบรรยายพิเศษจากเจ้าหน้าที่กรมป่าไม้ ที่ Eden Garden Resort
21.00 น. ราตรีสวัสดิ์

วันอาทิตย์
08.00 น. อาหารเช้า
09.00 น. ออกเดินทางไปฝึกฝนภาคปฏิบัติในพื้นที่โดยรอบ
12.00 น. อาหารเที่ยง
13:00 น. พิธีมอบประกาศนียบัตร พร้อมแลกเปลี่ยนประสบการณ์
15.00 น. แยกย้ายกลับโดยสวัสดิภาพSPIRIT OF THE 4X4 DRIVING SCHOOL