Thai | English
กำหนดการฝึกอบรม ปี 2560
(Training Courses for 2017)
ระบบขับเคลื่อน 4 ล้อ แบบ Part Time และ ระบบขับเคลื่อน 4 ล้อ แบบ Full Time (SUV)

ครั้งที่ 1 : 21-22 มกราคม
ครั้งที่ 2 : 25-26 กุมภาพันธ์
ครั้งที่ 3 : 25-26 มีนาคม
ครั้งที่ 4 : 29-30 เมษายน
ครั้งที่ 5 : 27-28 พฤษภาคม
ครั้งที่ 6 : 24-25 มิถุนายน
ครั้งที่ 7 : 29-30 กรกฎาคม
ครั้งที่ 8 : 26-27 สิงหาคม
ครั้งที่ 9 : 23-24 กันยายน

ผู้ก่อตั้ง ทำไมต้องมีโรงเรียน เป้าหมายของเรา หลักสูตรระดับสากล

ทำไมต้องมีโรงเรียน

ช่วง 10 ปีที่ผ่านมา ตลาดรถ 4x4 หรือรถขับเคลื่อน 4 ล้อในบ้านเราเติบโต อย่างรวดเร็ว จนแทบไม่น่าเชื่อว่า ก่อนหน้านี้มันเป็นเพียงรถที่ได้รับความ นิยมอยู่ในวงแคบๆ เฉพาะผู้ใช้ชีวิตอยู่ในท้องถิ่น ที่ถนนหนทางยังเข้าไปไม่ถึงเท่านั้น

สาเหตุสำคัญ ที่ทำให้ตลาดรถประเภทนี้ขยายตัวไปสู่ผู้คนแทบทุกสาขา อาชีพ ทั้งในกรุงเทพ ฯ และต่างจังหวัด ก็เนื่องมาจากวิถีชีวิต และทัศนคติ เกี่ยวกับการใช้รถที่เปลี่ยนไป โดยเฉพาะคน- เมือง พวกเขาต้องการรถที่ใช้ได้ทั้งในวันทำงาน และวันพักผ่อน ซึ่งมีแต่รถประเภทนี้เท่านั้น ที่จะตอบสนองความต้องการอันหลากหลายนี้ได้อย่างสมบูรณ์

แท้จริง เนื่องจากมันเป็นศาสตร์และศิลป์ ที่ต้องอาศัยทั้งการเรียนรู้ภาคทฤษฎี และการฝึกภาคปฏิบัติจนเกิดความชำนาญ

บริษัท สื่อสากล จำกัด ผู้ผลิตนิตยสาร 4 WHEELS ซึ่งเป็นนิตยสารเกี่ยวกับรถขับเคลื่อน 4 ล้อฉบับแรกของเมืองไทย ตระหนักถึงผลเสียอันสืบ เนื่องจากการขาดความรู้ความเข้าใจดังกล่าว ไม่ว่าจะเป็นความไม่คุ้มค่า ทางเศรษฐกิจ เพราะรถประเภทนี้ย่อมมีราคาสูงกว่ารถทั่วไป การสูญเสีย เงินตราต่างประเทศโดยไม่จำเป็น จากการนำเข้าอะไหล่มาทดแทนส่วนที่เสียหายจากการใช้รถผิดวิธี ตลอดจนความพินาศย่อยยับของสภาพแวดล้อม และวิถีชีวิตอันสงบในชนบท จากความเข้าใจผิดว่ารถขับเคลื่อน 4 ล้อเป็นรถสำหรับ "ลุย"

ด้วยเหตุนี้ บริษัท ฯ จึงได้จัดทำโครงการโรงเรียนพัฒนาทักษะการขับขี่รถขับเคลื่อนสี่ล้อ หรือ SPIRIT OF THE 4x4 DRIVING SCHOOL ขึ้น โดยได้รับความร่วมมืออย่างดียิ่งจาก กลุ่มนิตยสาร 4x4 MAGAZINE ประเทศญี่ปุ่น และหน่วยงานอนุรักษ์ป่าไม้ และพันธุ์สัตว์ ของกรมป่าไม้ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เพื่อเผยแพร่ความรู้ และวิธีปฏิบัติที่ถูกต้องเกี่ยวกับการขับขี่รถขับเคลื่อน 4 ล้อ และวิธีท่องเที่ยวแบบ อนุรักษ์สภาพแวดล้อม ให้แก่เจ้าของรถ และผู้สนใจทั่วไป

บริษัท ฯ มั่นใจว่า โครงการดังกล่าว ไม่เพียงจะทำให้ผู้ผ่านการฝึกอบรม สามารถใช้รถขับเคลื่อน 4 ล้อได้อย่างถูกวิธีเท่านั้น หากยังจะมีส่วนสำคัญ ในการลดความสูญเสียทางเศรษฐกิจของประเทศ รวมทั้งพิทักษ์รักษา สภาพแวดล้อม และวิถีชีวิตอันสงบในท้องถิ่นห่างไกลให้คงอยู่สืบไปอีกด้วยSPIRIT OF THE 4X4 DRIVING SCHOOL